!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler och Störningsjour

Enligt BRF Zinkens trivselregler, som du hittar nedan, gäller att efter 22.00 ska det vara tyst och lugnt i våra fastigheter. Renovering och bullrande arbete (t.ex. borrning) får utföras vardagar 08:00-19:00, lördagar och söndagar 10:00-17:00. Övriga helgdagar (röda dagar) inklusive påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton är renoveringar inte tillåtet. Mer info om vår störningsjour hittar du här.

Nedan hittar du föreningens antagna trivsel- och ordningsregler. Utöver dessa gäller föreningens stadgar som delats ut till alla föreningsmedlemmar och som finns tillgängliga här på föreningens hemsida.

Ansvar för ordningen
Det är styrelsens uppgift att hantera föreningens trivsel- och ordningsfrågor. Det innebär att styrelsen ska se till att det råder ordning och reda i och utanför föreningens hus utifrån dessa trivsel- och ordningsregler. 

Alla medlemmar och hyresgäster  har också ett ansvar att ta till sig och respektera nedanstående trivsel- och ordningsregler och se till att vårt bostadsområdet är så trevligt och attraktigt som möjligt. 

För vem gäller reglerna?
Trivsel- och ordningsreglerna gäller inte bara dig som medlem, hyresgäst eller andrahandshyresgäst. De gäller även dina övriga familjemedlemmar dina gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du förverkat din rätt att vara medlem och om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen dock alltid först skriftligen uppmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Om medlemmen/hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det därefter bli fråga om uppsägning.

Nedanstående trivsel- och ordningsregler antogs av styrelsen 2017. Reglerna ska delas ut till föreningsmedlemmar, hyresgäster och medfölja nya upplåtelseavtal samt finnas tillgängliga här på föreningens hemsida.

Allmänt
Var aktsam och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer belastar månadsavgiften och drabbar således alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med vår förvaltare, se “Felanmälan teknisk förvaltare”,  journummer finns också anslaget i trapphusen. Först i andra hand ska någon i styrelsen kontaktas.

För att alla ska trivas är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra och inte stör vår omgivning. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.Tänk på att lagen ser strängt på störningar. Bostadsrättsföreningar har större befogenheter att tillgripa sanktioner mot den som stör än t.ex. kommunala bostadsbolag. Den som inte rättar sig efter tillsägelse riskerar att bli uppsagd. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappor, hissar och tvättstugor. Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 07 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner bör alltså inte köras under denna tid.

På våningsplanen, i trapphuset och loftgångar, får av brandsäkerhets- och utrymningsskäl ingenting förvaras.

Bostadsrättshavare ansvarar för lägenhetens underhåll. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.  

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Var sparsam med varmvatten och lämna inte vatten rinnande i onödan. Det är t.ex. din skyldighet att se till att kranpackningen byts när vatten står och droppar. Kostnader för vatten betalas av alla boende gemensamt. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

Förändringar i lägenheten

Hyreslägenhet
En hyresgäst får i princip inte göra några förändringar alls i lägenheten. Kontakta styrelsen eller förvaltaren innan någonting förändras i lägenheten.

Bostadsrättslägenhet
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Men du får inte ge dig på bärande konstruktioner och avlopp hur som helst. Arbetet ska utföras med respekt och ödmjukhet gentemot omgivningen. Ibland kan det till och med behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för att kontrollera om tillstånd behövs för ombyggnation. Detta görs innan du sätter igång med ombyggnationen.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Borrningsarbeten bör t.ex. inte ske utanför normal kontorstid. Se mer detaljer under punkten störningar här under.

Ur bostadsrättslagen (1991:614) 7§: Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Om tvättstugorna
Föreningen har totalt 6 tvättstugor. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna. Bokning kan endast ske genom markering med låsbar cylinder. En cylinder per lägenhet.

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. Följ anvisningarna som finns anslagna i tvättstugor och på maskinerna. Torka av och rengör maskinerna efter dig. Sådana rutiner minskar våra kostnader för drift och underhåll.

Om störningar
Efter 22:00 ska det vara tyst och lugnt i våra fastigheter.
Bullrande arbeten (exempelvis borrning) får endast förekomma på följande tider:
Vardagar: 08:00-19:00 lördagar och söndagar: 10:00-17:00.
Övriga helgdagar (röda dagar i almanackan) inklusive midsommarafton, påskafton, julafton och nyårsafton tillåts inga störande arbeten. Den som upplever sig bli störd kan anmäla detta till föreningens störningsjour (se ovan).

Om hushållsavfall, grovsopor, el-avfall och kemiska produkter
Föreningen har avtal med en sopentrepenör om tömning av våra grovsoprum. Avtalet omfattar t.ex. inte byggavfall, vitvaror (kylar, spisar m.m.) och annat mycket skrymmande som t.ex. garderober. 

För att hålla kostnaderna nere är det viktigt att vi följer de anvisningar som finns anslagna i grovsoprummen. Föreningen betalar en avgift per kilo borttransporterade grovsopor och vi får således skenande kostnader för sophanteringen om inte reglerna följs.Kostnaderna påverkar i slutänden månadsavgiften och du som inte följer reglerna vältrar allstå över kostnader på övriga föreningsmedlemmar och ändrar förutsättningarna för föreningens ekonomi.

Enligt det så kallade producentansvaret är säljare av spis, kyl, frys och tv skyldiga att ta hand om gamla varor när de säljer en ny. Boende i BRF Zinken uppmanas att utnyttja denna möjlighet, även om säljfirman tar ut en viss kostnad. Den är dock alltid lägre än vad vår sopentreprenör tar ut av oss.

  • Kartonger och övrigt emballage ska helst vikas eller trampas ihop eller på annat sätt tas isär för att spara utrymme.
  • Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummen utan ska lämnas på närmaste miljöstation/återvinningscentral.
  • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas bland övriga grovsopor.
  • En särskild behållare finns för elektronik i grovsoprummen.
  • Byggavfall får inte lämnas i grovsoprummet. Denna typ av avfall måste du själv också forsla till en sopstation.
  • Sopnedkastet (sopsugen) får endast användas till sedvanligt hushållsavfall.Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen. OBS. Kassation av glasflaskor i sopnedkastet är inte tillåtet då glas skadar rören i sopsugen.

Om balkonger och uteplatser
Du som har balkong eller uteplats ska inte använda dem för att permanent förvara möbler och/eller annat bohag som inte hör till normal balkong- eller uteplatsmöblering.

Vill du sätta upp vindskskydd av glas in din balkong krävs såväl bygglov som tillstånd av föreningen.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Blomlådor på fönsterbleck är av säkerhetsskäl inte tillåtna.

Markiser får monteras om avtal sluts med föreningen och markiserna följer föreningens beslutade färgval. Informaiton om detta finns på hemsidan samt hos föreningens förvaltare.

Om mattpiskning, skakning och vädring
Piska och vädra dina mattor på de iordningsställda piskställningarna. Skaka dem inte från fönster och balkonger.

Om parkering av cyklar, mopeder, motorcyklar och barnvagnar
Cyklar ska förvaras i cykelställ utomhus eller i cykelrum. Cykelrummen är avsedda för cyklar som används, och inte för långstidsförvaring.

Mopeder ska förvaras i cykelställ utomhus, eller på hyrd P-plats/garagaplats för detta.

Motorcyklar får inte parkera på innergårdarna..

Barnvagnar kan förvaras i de särskilda barnvagnsrummen.

Om lägenhetsförråden
I förråden får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste pga. brandrisk ovillkorligen hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

Om miljö och besparingar
Vatten är dyrt, särskilt varmvatten. Låt därför inte vatten – speciellt inte varmvatten stå och rinna.Långvarig vintervädring leder till energiförluster. Vädra istället ”kort och stort” och reglera ned värmen med radiatorventilerna. Ha gärna lite svalare i rum som du ej använder så ofta och i sovrum.

Om husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar. Inga husdjur får lämnas okopplade eller oövervakade i föreningens fastigheter, trapphus eller loftgångar. De får inte heller rastas i direkt anslutning till fastigheten, vid tegelpelare, i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Om rökning
Rökförbud gäller för alla gemensamma utrymmen i våra fastigheter, samt direkt framför entréer och gemensamma utrymmen. För barnomsorg och verksamhet för barn gäller rökförbud även utomhus, detta gäller för mark som används av föreningens båda förskolors verksamheter.